Konkurs Fotograficzny

piątek, 01 listopada 2019
Zdjęcie przedstawiające: Konkurs Fotograficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.

Regulamin konkursu fotograficznego
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą opiekuna prawnego, który będzie zobowiązany do wypełnienia oświadczenia w dalszej fazie konkursu. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami”.

Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, lub nie uzyskają koniecznej zgody, zostaną zdyskwalifikowani.

W konkursie fotograficznym biorą udział zdjęcia wydarzeń organizowanych przez Fundację Excalibur w roku 2019.
Zostaną przyznane trzy nagrody ufundowane przez sponsora RADIO OPOLE, po jednej w każdej kategorii:

* Kolorowanka - Nagroda za najlepsze zdjęcie wykonane podczas wydarzenia pn. „Opolska Kolorowanka”, zorganizowanego w STEGU ARENA w dniu 22.09.2019 r. 

* Noc Kultury 2019 - Nagroda za najciekawsze zdjęcie zrobione podczas działań Fundacji Excalibur, zdjęcie wykonane w dniu 31 maja 2019 r.

* Rajd pieszy - „Poznaj Kraj – Poznaj Region” - Nagroda za najciekawsze zdjęcie z rajdu.

Aby wziąć udział w konkursie należy:
Przesłać na podany poniżej adres poczty internetowej zdjęcia (maksymalnie dwa) oraz podpisać (np.: Andrzej R - Opole) – podpis niewymagający przesłania klauzuli RODO. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 1,5 MB.

Zdjęcia konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 28 listopada 2019 r. - wyłącznie drogą elektroniczną na adres: biuro@fundacjaexcalibur.pl 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 4.12.2019 r. na stronie: www.fundacjaexcalibur.pl
Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową w celu ustalenia terminu i miejsca odbioru nagrody.

Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
Decyzja jury konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Zwycięzca będzie zobowiązany do wyrażenia zgody pisemnej na opublikowanie zwycięskiego zdjęcia na stronach Organizatora oraz podpisania niezbędnych oświadczeń.

Przesyłając zdjęcia na skrzynkę poczty elektronicznej organizatora i zgłaszając się do konkursu, Uczestnik, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady i zastosuje się do regulaminu.

Organizator konkursu: 
Fundacja EXCALIBUR

Nagrody ufundowali: Fundacja EXCALIBUR i Radio OpoleTa strona używa plików cookies. Wykorzystywane są do przechowywania sesji oraz ustawień użytkownika.
OK